Kalkulátor

ÁSZF

A WESTERN UNION® PÉNZÁTUTALÁSISM SZOLGÁLTATÁSRA (A TOVÁBBIAKBAN: A “SZOLGÁLTATÁS”-RA) VONATKOZÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

A Western Union Payment Services Ireland Limited (a továbbiakban: “WUPSIL” vagy “Western Union”) a meghatalmazott ügynökei (a továbbiakban: “Ügynökök”) hálózatán keresztül nyújtja a Szolgáltatást az Európai Gazdasági Térség területén (a továbbiakban: “EGT”). WUPSIL fontos operatív feladatokat szervez ki más, a Western Union cégcsoporthoz tartozó szervezeti egységeknek, valamint  kiválasztott harmadik fél számára. A WUPSIL, a Western Union Company egyik ír leányvállalata, amelynek bejegyzett székhelye: Unit 9, Richview Business Park, Clonskeagh, Dublin 14, Ireland, és amelyet a +32 (0)2 639 7104. számon lehet elérni.

A WUPSIL szabályozó hatósága az Ír Központi Bank (a továbbiakban: “Központi Bank”). A WUPSIL a pénzforgalmi szolgáltató cégeknek a Központi Banknál vezetett jegyzékébe az E0471360 számon, pénzforgalmi intézményként nyert bejegyzést. További tájékoztatás a www.centralbank.ie internetes honlapon érhető el.

A Western Union belföldön és külföldön is nyújt Szolgáltatásokat. Pénzátutalás végrehajtásához az ügyfél azzal járul hozzá, hogy kitölti a pénz átutalásáról vagy kézhez vételéről szóló formanyomtatványt, rendelkezésre bocsátja az átutalandó összeget és az elvárásoknak megfelelően igazolja személyazonosságát, majd aláírja a formanyomtatványt. Az átutalás megerősítését megelőzően az ügyfelet tájékoztatják arról, hogy a végrehajtás maximum mennyi ideig tarthat, mekkora jutalékot számítanak fel, milyen átváltási árfolyamot alkalmaznak a tranzakció vonatkozásában, mégpedig az átutalási megbízás megadásához használt csatornán. Az ügyfél köteles a címzettet a pénzátutalásról tájékoztatni, beleértve a feladó nevét, származási országát, a címzett nevét és a hozzávetőleges összeget, a pénzátutalási ellenőrző számot (a továbbiakban: Money Transfer Control Number vagy “MTCN”) és az Ügynök működési helyén érvényes összes többi egyéb feltételt és elvárást.

A hatályos törvények szerint az átutalóknak tilos bizonyos személyekkel és országokkal üzleti kapcsolatban lenniük. A Western Union köteles az összes tranzakció vonatkozásában ellenőrizni, hogy a felek nem szerepelnek-e azon a listán, amelyet az üzleti tevékenységünk országaiban és területein illetékes kormányok bocsátanak rendelkezésünkre, beleértve az Egyesült Államokat és az ottani államkincstár külföldi eszközöket ellenőrző hivatalát (US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control, rövidítve: OFAC) és az Európai Uniót. Ha egyezést találunk, akkor a Western Union megvizsgálja az adott tranzakciót, és meghatározza, hogy a megfelelő listán szereplő személyről van-e szó. Esetenként előfordul, hogy az ügyfelektől további azonosítást kérünk, és más egyéb információkat is, ami a tranzakció lebonyolítását lassítja. Ez a Western Union által lebonyolított tranzakciók mindegyikére vonatkozó jogszabályi előírás.

Fizetési feltételek és felelősség – A kifizetést azon személy számára teljesítjük, akit a személyazonosító okmányainak ellenőrzése után a Western Union vagy annak Ügynöke az összeg felvételére jogosultnak minősít. A kifizetés még akkor is teljesíthető, ha a címzett által kitöltött formanyomtatványban apróbb hibák szerepelnek. Kifizetés csak akkor teljesíthető, ha a címzett a tranzakció vonatkozásában már megadta a Western Union által megkövetelt adatokat, különösen az átutalt pénz összegét, a feladó nevét, MTCN és annak az országnak a nevét, ahonnét az utalást indították. A címzettnek ezen kívül megfelelően azonosítania is kell magát.

A Western Union részéről az ügyféllel szembeni szerződéses kötelezettsége teljesítésének minősül az, ha az átutalt összeget kifizeti annak a személynek, aki a tranzakcióra vonatkozóan a fent említett adatokat közli és személyazonossági okmánnyal, megfelelően igazolja saját személyazonosságát és/vagy megválaszolja a küldő fél által a címzett számára meghatározott tesztkérdést. A Western Union köteles a tranzakcióra vonatkozó, a címzett által említett adatokat és az általa bemutatott személyazonossági okmányt megfelelő gondossággal megvizsgálni, és ha a szóban forgó személyazonossági okmány valódiságát illetően megalapozott kétség merül fel, a kifizetést visszautasítani.

Ön ügyfélként köteles biztosítani, hogy az Ön által megadott adatok helytállóak, hiánytalanok és olvashatók legyenek. Köteles továbbá arról is gondoskodni, hogy a címzetten kívül senki se szerezhessen tudomást a tranzakcióra vonatkozó részletekről, mint pl. az Ön vagy a címzett neve, az MTCN vagy az átutalt pénzösszeg. A Western Union azt javasolja, hogy kizárólag olyan személyeknek utaljon pénzt, akiket ismer. A Western Union nem vállal szavatosságot azon áruk leszállítását, szolgáltatások nyújtását vagy ezek tulajdonságait illetően, amelyeket a Szolgáltatás felhasználásával fizettek ki.

Ha úgy gondolja, hogy a tranzakciója részletei tekintetében adatlopás vagy adatvesztés történt, illetve lemásolták azokat, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a Western Unionnal a +36-80-205-006*–os telefonszámon. Azt megelőzően, hogy a Western Union értesült efféle adatvesztésről, adatlopásról vagy adatok illetéktelen felhasználásáról, Ön csak akkor tehető felelőssé ezért, ha (i) Ön közölte vagy továbbította a tranzakcióra vonatkozó adatok részleteit olyan személy(ek) részére, akik a címzettel nem azonos(ak), és ez elősegítette az adatok illetéktelen felhasználást, vagy (ii) nem jelentette azonnal az efféle adatvesztést, adatlopást vagy az adatok illetéktelen felhasználását, vagy (iii) csalási szándékkal, szándékosan vagy súlyos gondatlansággal járt el.

A Western Union felelősséggel tartozik azon károkért, amelyek amiatt következnek be, hogy az Ön átutalási tranzakciójának lebonyolítása során a Western Union alkalmazottai vagy Ügynökei az irányadó jogszabályok szerint meghatározott szándékos rosszhiszemű magatartással vagy súlyos gondatlansággal járnak el. A Western Union és leányvállalatai, társult vállalkozásai és külföldi Ügynökei felelőssége kismértékű hanyagság eseteiben kizárt. A Western Union felelőssége kizárólag arra terjed ki, hogy az ügylet meghiúsulásából adódó, tipikusan előre látható károkat legfeljebb 500 euró erejéig megtérítse (plusz az átutalás összegét és bármely felmerült díjat). A Western Union semmilyen olyan esetben nem tehető felelőssé akkor, ha Ön szándékosan vagy hanyagul eljárva a pénzátutalásra vonatkozó adatokat a címzetten kívül bárki másnak is a tudomására hozta. A Western Union nem felelős továbbá olyan károkért sem, amelyek vis maior, a távközlési rendszerek összeomlása, lázadás, polgárháború, háború vagy bármely más olyan esemény miatt következtek be, amely a Western Union hatáskörén kívül esik (pl. sztrájk, időszakos munkamegtagadás, vagy kormányzati szervek által kibocsátott rendelkezések).

Amikor a Western Union valamelyik Ügynöke csekket, hitelkártyát, terhelési kártyát vagy bármely más, nem készpénzalapú fizetőeszközt fogad el, sem a Western Union, sem az Ügynöke nem köteles lebonyolítani az átutalást vagy a kifizetést teljesíteni, ha a kifizetés készpénzben nem teljesíthető. Ezen túlmenően sem a Western Union, sem az Ügynökei nem felelősek az olyan, a címzett számára nem teljesített kifizetésből eredő károkért, amelyeknek bekövetkezése annak tudható be, hogy a Western Union vagy az Ügynökei valamely, nem készpénzalapú fizetőeszköz behajtását végezték, vagy annak a ténynek, hogy a készpénzátutalást csak akkor hajtották végre, amikor a Western Unionnak vagy az Ügynökeinek sikerült az adott kifizetést készpénzesíteniük. A Western Unionnak és Ügynökeinek jogában áll megtagadni a Szolgáltatást bármely olyan személytől indoklás nélkül is, különösen a következő cselekményeket megakadályozandó: csalás, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása; vagy azért, hogy bármely hatályos jogszabályi rendelkezésnek, jogerős bírósági döntésnek vagy szabályozó hatóságok, illetve kormányzati szervek elvárásainak megfeleljenek.

Az összegek a címzett számára hozzáférhetők és átvehetők egy nappal azt a napot követően, amikor a Western Union vagy az Ügynökei átvették az átutalandó összeget és a tranzakciós díjakat (a továbbiakban “Átvétel Napja”), mégpedig legkésőbb a hivatalos nyitva tartás végéig, a jogszabályi környezet és a szabályozói elvárások előírásainak megfelelően. A papíralapon kiadott készpénz-átutalási megbízások tekintetében ez a határidő egy munkanappal meghosszabbodik. Az (i) EGT területén kívüli készpénz-átutalási megbízások tekintetében vagy (ii) az olyan készpénz-átutalási megbízások tekintetében, amelyek egynél több valutaváltást igényelnek euró és valamely, az EGT vagy az Európai Unió olyan tagállamának pénzneme között, amely állam nem tagja az eurózónának, vagy (iii) az olyan lehetséges külföldi készpénz-átutalási megbízások tekintetében, amelyek nem euróban bonyolódnak le, az összegek a címzett számára legkésőbb az Átvétel Napjától számított negyedik munkanap végén lesznek hozzáférhetők és átvehetők.

A rendszeres készpénz-átutalások többnyire perceken belül rendelkezésre állnak és átvehetők, kivéve, ha az ügyfél a “Másnap” vagy a “2 Napos” Szolgáltatást választotta, mely esetekben az átutalt összegek a készpénz elküldésétől számított 24 vagy 48 óra múlva lesznek a címzett számára hozzáférhetők és átvehetők. Az összegek átutalása késedelmet szenvedhet vagy a Szolgáltatások hozzáférhetetlenek lehetnek, ha nem teljesülnek bizonyos tranzakciós feltételek, beleértve a következőket: a küldött összeg, a célország, a valuta elérhetősége, szabályozói kérdések, személyazonosítási elvárások, az Ügynök helyszíni jelenlétének időtartama, az időzónák közti különbségek, vagy a késleltetett fizetési lehetőség választása. További korlátozások is betartandók lehetnek. További tájékoztatásért kérjük, hívja a +36-80-205-006*–os telefonszámot!

Önnek nagykorúnak kell lennie ahhoz, hogy a Szolgáltatást használhassa. A hatályos jogszabályok megtiltják, hogy a pénzforgalmi intézmények bizonyos személyekkel és országokkal üzleti kapcsolatban legyenek, így a Western Unionnak nem lesz módjában ilyen személyek vagy országok részére Szolgáltatást nyújtani. További tájékoztatásért kérjük, hívja a +32 (0)2 639 7104 telefonszámot!

A díjakról és költségekről, amelyeket Önnek a Western Union részére a Szolgáltatásért fizetnie kell, valamint azokról az átváltási árfolyamokról, amelyeket alkalmazni fogunk, a jelen formanyomtatvány részletesen tájékoztatja Önt. Az átutalt összegeket szokás szerint a célország pénznemében fizetjük ki, bár néhány országban a kifizetés csak valamely azt helyettesítő valutában teljesíthető. Az átváltási árfolyamot csak megbecsülni tudjuk, a tényleges átváltási árfolyamot akkor fogjuk meghatározni, amikor a készpénz átutalását a rendszer visszaigazolja. Minden valutát a Western Union aktuális valutaváltási árfolyamán váltunk át. A Western Union a valutaváltási árfolyamát annak alapján számítja ki, hogy milyenek a kereskedelmi banki forgalomban hozzáférhető bankközi átváltási árfolyamok, plusz az árrés. A Western Union és annak Ügynökei számára megengedett, hogy a valutaátváltási árfolyamon nyerjenek. A legtöbb valutaváltási árfolyam naponta többször is változik, attól függően, hogy milyenek az irányadó árak a globális pénzpiacokon. A Western Unionnak jogszabályban meghatározott mértékig jogában áll kezelési költség címen levonni valamennyit azokból az átutalt összegekből, amelyeket az Átvétel Napjától számított egy éven belül nem vesznek fel. További tájékoztatásért kérjük, hívja a +36-80-205-006*–os telefonszámot!

A címzett további díjak megfizetésére kötelezhető, ha a feladó által küldött összegeket mobiltelefonon keresztül, vagy bankszámlára kapja. E tekintetben a címzettnek a mobiltelefon-szolgáltatóval a mobiltelefonos, az mWallet vagy más bankszámla-szolgáltatásra vonatkozó szerződése az irányadó az adott számla vonatkozásában, amely meghatározza az ő szerződéses jogait és kötelességeit, a fizetendő díjakat, az összegek hozzáférhetőségét és a számla korlátozásait is. Ha ellentmondás merül fel a bankszámlaszám vagy a mobiltelefonszám és a címzett neve tekintetében, akkor az összeget a feladó által meghatározott bankszámlaszámra kell jóváírni. A Western Union semmiféle felelősséget nem vállal sem a feladó, sem bármely számlatulajdonos felé a közvetítő pénzügyi szolgáltatók által alkalmazott díjakért, nem helyi valutákra való átváltási árfolyamért, a közvetítő pénzügyi szolgáltatók vagy a célszámlát kezelő pénzügyi szolgáltatók eljárásáért, hiányosságaiért, hibáiért. Ha akár a feladó, akár a címzett SMS-értesítést kér arról, hogy az adott összeg hozzáférhető vagy kifizetésre került, akkor az adott szolgáltató díjainak megfizetéséért kizárólag a feladó illetve a címzett felel.

Összeférhetetlenség – A WUPSIL ügyfelei részére és részéről nyújt Szolgáltatásokat. A készpénzátutalásnak nem célja, hogy összeférhetetlenségből adódóan az ügyfelek érdekeit veszélyeztető károkat okozzon. Ha ésszerűen el nem kerülhető összeférhetetlenség merül fel, a WUPSIL a következőképpen jár el: a) az ügyfél számára tájékoztatást nyújt az összeférhetetlenség általános jellegéről és/vagy okáról; valamint b) biztosítja, hogy az összeférhetetlenség miatt az ügyfél érdekei kárt ne szenvedjenek. További tájékoztatásért kérjük, hívja a+32 (0)2 639 7104–as telefonszámot!

Törlés és visszafizetés – Ön mint ügyfél vagy a +36-80-205-006*-os telefonszámon törölheti a tranzakciót, vagy úgy, hogy az Ügynöknél személyesen törölteti, egészen addig, amíg a címzett az összeget fel nem veszi. Ha a tranzakciót töröltette, akkor a Western Union visszafizeti Önnek a tőkeösszeget, de levonja belőle a Szolgáltatásért felszámított átutalási díjat. A visszafizetéshez jellemzően tíz munkanap szükséges. Önnek úgy is módjában áll egy készpénz-átutalás tőkeösszegének visszafizetését kérni, hogy arról levélben vagy e-mailben küld értesítést a WUPSIL részére, amennyiben az összeget 45 napon belül nem fizették ki a címzettnek. A Western Union abban az esetben az átutalási díjat is visszafizeti az Ön írásbeli megkeresésére, ha az átutalt összeg a fent meghatározott határidőig nem áll a címzett rendelkezésére, ha a késés nem a Western Union (vagy Ügynökei) hatáskörén kívül álló, olyan körülmények miatt következett be, mint például a következők: jogszabályi, szabályozói követelmények, zord időjárási körülmények, vagy a távközlési rendszerek meghibásodása. Egyes átutalt összegek kifizetése annak következtében is késedelmet szenvedhet, hogy az Egyesült Államok vagy más ország hatályos jogszabályi rendelkezéseit alkalmazni kell.

A Western Union bizonyos országokban felajánlja, hogy ingyenesen küld SMS-értesítést a feladónak arról, hogy a címzett felvette az átutalt összeget, vagy a címzettnek arról, hogy az összeg hozzáférhető, és felveheti. A Western Union azonban nem felel azért, ha a feladó vagy a címzett számára költségek merülnek fel az ilyen SMS-üzenetek kapcsán.

Abban az esetben, ha panasza van, úgy gondolja, hogy hiba történt, vagy a Szolgáltatással kapcsolatos kérdése merül fel, kérjük, hívja fel az ügyfélszolgálatot a +36-80-205-006*-os telefonszámon, vagy a www.westernunion.com honlapunkon keresztül vegye fel velünk a kapcsolatot! Kérését ki fogjuk vizsgálni, és rendszeresen tájékoztatni fogjuk a vizsgálat előrehaladásáról. Panasza kézhezvételét követően 5 munkanapon belül visszaigazolást küldünk róla. A visszaigazolás tartalmazni fogja a kézhezvétel időpontját és egy ügyszámot, amelyre szíveskedjék majd hivatkozni a Western Unionnal folytatott minden további kommunikáció során. Ha nincs megelégedve a Western Union által javasolt megoldással, akkor jogában áll panaszával a Pénzügyi Szolgáltatások Írországi Ombudsmanjához fordulni, írásban, a következő címre írott levélben: 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Ireland, telefonon a +353 1 6620899–as számon, e-mailben az enquiries@financialombudsman.ie címen, vagy fordulhat az Ön országának helyben illetékes kormányzati hivatalához. Az illetékes hivatalok elérhetőségeit a következő címen találhatja meg: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm .

Személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük, és ezt a Western Union Payment Services Ireland Limited ellenőrzi. Azokat a személyes adatait használjuk, amelyeket a termékeink és szolgáltatásaink használatakor bocsát a rendelkezésünkre, valamint az összes többi olyan adatot, amelyek az Önnel fennálló kapcsolatunk során összegyűlik vagy létrejön. Ennek az a célja, hogy megfelelően kezeljük az Önnel fennálló kapcsolatot, például, hogy tisztában legyünk vele, hogy Ön összességében milyen termékeinket és szolgáltatásainkat veszi igénybe, és ezekkel kapcsolatban milyen gondja, problémája merülhetett fel. A következők tartoznak ide: más szolgáltatásokról szóló információk, mint például készpénzátutalások, számlakifizetések, hűségprogramokban vagy törzsvásárlói programokban való tagság részletei, a szolgáltatásaink korábbi használatának története, és a marketing preferenciák. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat nyújtsuk az Ön részére, és olyan tevékenységek során, mint például az adminisztráció, az ügyfélszolgálat, pénzmosás elleni küzdelem, jogszabályoknak való megfelelés és az azokban meghatározott kötelezettségek, részadatok megerősítése és érvényesítése, és annak elősegítése, hogy jobban megérthessük az ügyfeleinket, és ennek érdekében elemzéseket és kutatásokat végezzünk a meglevő adatbázisaink alapján, hogy elősegítsük a csalások, adósságok és lopások megelőzését és felderítését, valamint, hogy elősegítsük a termékfejlesztést szolgáltatásaink és működésünk továbbfejlesztését és végül, az Önök választásainak függvényében kereskedelmi célú tájékoztatásokkal láthassuk el Önt postán, e-mailben, SMS-ben, telefonon és bármely más, a célnak megfelelő csatornán.

A Western Union bizonyos harmadik felek segítségét is felhasználja az Ön által kért szolgáltatások nyújtásához. Ezek a vállalkozások hozzáférhetnek az Ön által megadott információkhoz és fel is használhatják azokat, de kizárólag arra képesek felhasználni azokat, hogy a szolgáltatások nyújtását elősegítsék, saját céljaikra nem. Az ilyen információk a jelen szakaszban meghatározott bármely célra felhasználhatók. A tranzakció végrehajtásának érdekében megtartjuk és megőrizzük azokat az információkat, amelyeket Ön más személyekre vonatkozóan ad meg, beleértve a szolgáltatásunk címzettjének adatait. Az ilyen információk megadása előtt Ön köteles értesíteni erről a címzettet és beszerezni az ő felhatalmazását arra, hogy a jelen szakaszban felsorolt információkat felhasználhassuk. Az ilyen információról való rendelkezés választható, de szükséges ahhoz, hogy a tranzakciót lebonyolíthassuk, és szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek. Ennek hiányában a Western Unionnak nem áll módjában sem készpénz-átutalási megbízást teljesíteni, sem pedig kényelmi vagy más egyéb kért szolgáltatásokat nyújtani vagy elősegíteni.

A jelen nyilatkozatban meghatározott célokból átadhatjuk az általunk őrzött információkat olyan feleknek, akik az EGT területén kívül működnek, beleértve az Egyesült Államokat is. Az ilyen átadható adatok a következők: személyazonosításra alkalmas adatok, elérhetőségi adatok, és az átutalásra, a megelőző tranzakciókra vonatkozó információk és bármely más olyan információ, amelyet Ön megadott. Ezek a szervezetek szerződéses alapon működnek együtt a Western Unionnal, és csakis a Western Union által megengedett módon használják fel az információkat. Adatátadásra más szervezetek vonatkozásában is sor kerülhet, beleértve azokat is, amelyek az üzleti tevékenységünk kivitelezésében segédkeznek, amennyiben erre ésszerű igény mutatkozik, annak érdekében, hogy a készpénzátutalást vagy a későbbiekben nyújtandó szolgáltatásokat le lehessen bonyolítani vagy elő lehessen segíteni, vagy bármely, a jelen szakaszban nevesített okból vagy célból. Az Ön által megadott információkat kiegészíthetjük más személyektől vagy szervezetektől származó információkkal is, beleértve az Ön által megadott adatok valódiságának és helytálló voltának ellenőrzését szolgáló információkat is. A Western Union harmadik felek részére is adhat tájékoztatást, ha erre ésszerű igény mutatkozik, annak érdekében, hogy a bűncselekményeket meg lehessen előzni és fel lehessen deríteni, valamint, hogy a bűnelkövetők ellen vádat lehessen emelni, továbbá a nemzetbiztonságot érintő vagy más, jogi természetű okokból is.

Az általunk őrzött információhoz hozzáférnek a Western Union és leányvállalatai, társult vállalkozásai, beleértve, de nem kizárólagos jelleggel a következő cégeket: Western Union Payment Services United Kingdom Ltd., Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union International Bank GmbH, Western Union International Limited és Western Union Financial Services, Inc., bármely, a jelen szakaszban nevesített célból, vagy bármely más, olyan célból, amelyhez Ön a beleegyezését adta. Önnek jogában áll azt kérni, hogy az Önre vonatkozó információkba betekinthessen, és azokról másolatot kaphasson, amelyért nekünk jogunkban áll alacsony összegű díjat felszámítani. Önnek jogában áll továbbá az ilyen információkat kijavítani vagy törölni, illetve korlátozni azok felhasználását, ha az adatok hiányosak, hibásak, vagy nem naprakészek. Alapos és jogos okból Önnek bármikor jogában áll kifogásolni az Önre vonatkozó adatok felhasználását, ha azok feldolgozására nincs szükség a szolgáltatás lebonyolításához, vagy ha jogszabály vagy szabályozás nem írja elő. Ha ezen jogaival élni kíván, vagy a továbbiakban nem óhajt kereskedelmi célú értesítéseket kapni a Western Uniontól, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Western Unionnal a +32 (0)2 639 7104 telefonszámon, vagy választhatóan a www.westernunion.com honlapunkon keresztül.

* Vezetékes telefonról és nyilvános telefonkészülékekről ingyenesen hívható. Mobiltelefonos hívásokért a szokásos hálózati díjak felszámíthatók. A hívásokat hétfőtől szombatig reggel 8 órától este 21 óráig, vasárnaponként pedig reggel 9 órától délután 18 óráig fogadjuk.

Copyright © 2013 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Minden jog fenntartva. Felülvizsgálva: 2015. április.